Industriada

Kategoria
Wydarzenie
Termin
26 września 2020 12:00
Miejsce
Oddział Etnologii, ul. Rymarska 4

Wstęp bezpłatny. Ze względu na reżim sanitarny w oddziale może przebywać ograniczona ilość osób, obowiązuje także nakaz noszenia maseczek i dezynfekcji rąk. Podczas Industriady dostępne będą wystawy stałe oraz wystawa czasowa „Dwurnik. Totalnie. Matejko współczesności”

Industriada Mały

 

       REGULAMIN IMPREZY INDUSTRIADA  -  26.09.2020 r.

 

         Oddział Muzeum Historii Katowic-Dział Etnologii Miasta

                          KATOWICE- NIKISZOWIEC, ul. Rymarska 4

 

1. Regulamin jest wydany przez Organizatora Imprezy INDUSTRIADA odbywającej się na terenie Oddziału Muzeum Historii Katowic –Działu Etnologii Miasta  w Katowicach Nikiszowcu, ul. Rymarska 4. Impreza odbywa się w dniu 26.września 2020 roku , w budynku Oddziału, w Katowicach – Nikiszowcu, przy ul. Rymarskiej 4 ,  w godz. 12.00 – 18.00.

 

2. Regulamin skierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Imprezy będą przebywały na terenie obiektu. Każda osoba uczestnicząca w Imprezie zobowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.

3. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa podczas zwiedzania obiektu poprzez określenie zasad zachowania się osób obecnych w budynku Oddziału MHK  i korzystania przez nie z  urządzeń , które w tym dniu są udostępnione na terenie muzeum oraz na ul. Rymarskiej .

4. Impreza ma charakter otwarty i przeznaczona jest dla mieszkańców Województwa Śląskiego, turystów oraz wszystkich zainteresowanych tych wydarzeniem, a wstęp na nią jest wolny.

5. Osoby zwiedzające muzeum i biorące udział w imprezie INDUSTRIADA  są zobowiązane zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych w budynku, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu Imprezy.

6. Osoby przebywające na terenie Oddziału MHK mają obowiązek stosowania się do zaleceń pracowników ochrony oraz przedstawicieli Organizatorów, mających na celu zapewnienie im bezpieczeństwa i porządku.

7. Na teren Imprezy zabrania się wnoszenia i posiadania w jej trakcie broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, środków odurzających.

8. Zabrania się przebywania na terenie budynku Oddziału Muzeum Historii Katowic osobom w stanie nietrzeźwym. Osoby takie niezwłocznie zostaną poproszone o opuszczenie budynku.

9. Ze względu na dobro eksponatów prezentowanych na wystawach w Oddziale Muzeum Historii Katowic zabrania się wchodzenia na stale wystawowe z napojami  zimnymi i gorącymi oraz spożywania posiłków w obrębie ekspozycji.

10. Służby porządkowe Organizatorów Imprezy, pracownicy ochrony, posiadający

odpowiednie identyfikatory mają prawo do:

a). w wypadku stwierdzenia zakłócenia porządku i łamania Regulaminu Imprezy wezwania osoby winnej takich czynów do opuszczenia terenu Imprezy,

b). ujęcia w celu niezwłocznego przekazania Policji osób stwarzających bezpośrednie

zagrożenie dla życia lub zdrowia pozostałych osób przebywających na terenie budynku, a także ich mienia.

11. Osoby uczestniczące w Imprezie wyrażają zgodę na bezpłatne wykorzystanie ich wizerunku w ewentualnych materiałach filmowych, radiowych, publikacjach promocyjnych realizowanych przez Organizatora.

12. Punkt pomocy medycznej na wypadek konieczności udzielenia nagłej pomocy

znajduje się na terenie Imprezy i jest wyraźnie oznakowany.

13.Uczestniczący  w Imprezie  ponosi całkowitą odpowiedzialność za wypadki wynikające z nierespektowania regulaminu i poleceń obsługi, powstałe z winy uczestnika Imprezy.

14. Za bezpieczeństwo osób nieletnich uczestniczących w Imprezie odpowiadają rodzice bądź opiekunowie prawni. Dzieci do lat 14 mogą przebywać w obiekcie  jedynie w obecności opiekuna.

15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania „siły wyższej”. Za taką uznaje się zdarzenie będące poza kontrolą Organizatora, które powoduje, że wykonanie zobowiązań jest niemożliwe lub może być uznane za niemożliwe ze względuna występujące okoliczności. „Siłę wyższą” stanowią w szczególności: warunki atmosferyczne, awarie lub zakłócenia pracy urządzeń dostarczających energię elektryczną, ciepło, światło, działania wojenne lub działania władz państwowych lub samorządowych w zakresie formułowania polityki, praw i przepisów mających wpływ na wykonanie zobowiązań.

16. Zgodnie z wytycznymi związanymi z covid-19 na wystawach stałych oraz czasowej może przebywać ograniczona ilość osób. Zwiedzanie ma charakter indywidualny. W muzeum obowiązuje dezynfekcja rąk oraz maseczki ochronne. Ochrona mierzy temperaturę wszystkim wchodzącym. Pracownicy Oddziału mają prawo wstrzymać ruch turystów, gdy w obiekcie będzie maksymalna ilość osób.

17. Regulamin jest udostępniony uczestnikom Imprezy poprzez zamieszczenie go na stronie internetowej Muzeum www.mhk.katowice.pl oraz na terenie budynku Oddziału Muzeum Historii Katowic – Działu Etnologii Miasta.

 

 

 
 

Terminy

  • 26 września 2020 12:00

Wspierane przez iCagenda