N

 

NAPRZÓD-BUDOWLANI DABRÓWKA MAŁA, KS, zał. 28 VIII 1947 z połączenia klubów: ►Budowlani Dąbrówka Mała i ►Naprzód Szopienice. Prowadził sekcje: piłki nożnej i kobiecą. Funkcję prezesa sprawował Jan Długaj, a sekretarza Jan Olszański.
APK, zesp. Okręgowy Związek Piłki Nożnej Katowice, sygn. 85.

NAPRZÓD MURCKI, RKS, zał. 22 I 1932, ukonstytuowany 7 II 1932; 30 członków (1932), sekcje: piąstkówki, piłki nożnej, piłki ręcznej; ostatnie wzmianki w 1934; działacze: Klemens Szeliga, Franciszek Miśko, Edward Franz.
A. Steuer: Ruch sportowy w województwie śląskim 1922–1939. Opole 2008; „Gazeta Robotnicza” 1932, nr 13.

NAPRZÓD SZOPIENICE, RKS, zał. ok. 1934, reaktywowany 27 VII 1946. W 1948 połączył się z KS ►Atom Katowice II i występował jako „Atom–Naprzód” Katowice. Prowadził sekcję piłki nożnej;w l. 1938–1939 grał w klasie A.
APK, zesp. Okręg Śląski Polskiego Związku Piłki Nożnej Katowice, sygn. 43; A. Steuer: Kultura fizyczna. W: Katowice. Środowisko, dzieje, kultura, język i społeczeństwo. Red. A. Barciak, E. Chojecka, S. Fertacz. T. 1. Katowice 2012; A. Steuer: Ruch sportowy w województwie śląskim 1922–1939. Opole 2008; „Siedem Groszy” 1938, nr 95.

NAPRZÓD „1912” ZAŁĘŻE (także KS „Naprzód 1912” Katowice III), jednosekcyjny klub piłkarski (wg relacji Pawła Chrószcza, jednostka pierwotnie miała być piłkarskim oddziałem ►TG „Sokół” Załęże. Od 1920 należał do ►Katowickiego Okręgu Górnośląskiego Związku Piłki Nożnej; w 1923 połączył się z ►Spiel Freudenschaft Załęże. W 1939 liczył 363 członków. W 1937 powstała sekcja lekkoatletyczna. Prezesi: Antoni Potyka (1923), Franciszek Spyra (1928–1931), Ludwik Przystolik (1938–1939). Działacz: Jan Laband. Osiągnięcia: występy drużyny piłki nożnej w rozgrywkach klasy A. W 1939 został zlikwidowany, w 1952 wykreślony z rejestru przez władze wojewódzkie. Korzystał z boiska „robotniczego” (Arbeiter Sport Platz) przy ul. Wojciechowskiego (pogranicze Załęża i Katowic), które później użytkował KS „Baildon” Katowice (ob. obiekty: Punkt 44, Multikino).
A. Steuer: Ruch sportowy w Katowicach-Załężu (1895–1998). W: „Kronika Katowic”. T. 8. Katowice 1999; M. Bulsa: Ulice i place Katowic. Katowice 2012.

NATURFREUDE, Touristenverein N., Towarzystwo Turystyczne „Przyjaciele Przyrody”, utworzone przez działaczy niemieckiego ruchu socjaldemokratycznego (1912); spośród 5 grup terenowych (1933) jedna miała siedzibę w Katowicach; N. zajmowało się organizowaniem wycieczek turystycznych, szczególnie w Beskidy, gdzie posiadało schronisko na Błatni, wybudowane przy pomocy klasowych związków zawodowych, wchodziło w skład Bund Für Arbeiterbildung in Polen; w Katowicach prowadził działalność również polski odpowiednik tej organizacji: Towarzystwo Turystyczne ►Przyjaciele Przyrody.
A. Steuer: Ruch sportowy w województwie śląskim w latach 1922–1939, Opole 2008; E. Wieczorek: Szkice z dziejów turystyki. Katowice 2007.

NIKISZ 20, KS, zał. 1919 lub1920; od 1938 KS ►„Pułaski” Janów. Siedziba mieściła się przy ob. ul. B. Krawczyka. Prowadził sekcję piłki nożnej; w l. 1923–1924 budowano własne boisko. Funkcję sekretarza pełnił Franciszek Guzy, a aktywnym działaczem był Jan Engelman. Należał do ►Górnośląskiego Związku Piłki Nożnej i ►Śląskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej.
J. Tofilska: Katowice Nikiszowiec. Miejsce, ludzie, historia. Katowice 2007; „Siedem Groszy” 1934, nr 3.

NIKISZOWIEC 23, KS, działał w l. 1923–1927; prowadził tylko sekcję palanta. Założycielami byli: Głowicka i Zok, a aktywnymi członkami m.in. Wilhelm Leś i Wilhelm Labus. Klub, zrzeszony w okręgu katowickim ►Górnośląskiego Związku Lekkoatletycznego, uczestniczył w rozgrywkach o MP w palancie, w 1927 zajmując 3 m.
J. Tofilska: Katowice Nikiszowiec. Miejsce, ludzie, historia. Katowice 2007.

 


LEKSYKON STRUKTUR KATOWICKIEGO SPORTU I TURYSTYKI

WSTĘP

Leksykon Struktury katowickiego sportu i turystyki zawiera hasła dotyczące polskich, niemieckich i żydowskich organizacji kultury fizycznej działających w przeszłości i obecnie na terenie miasta Katowice (w jego współczesnych granicach). Hasła, ułożone alfabetycznie, poświęcone są między innymi: reprezentującym polski ruch gimnastyczny gniazdom Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, niemieckim i żydowskim organizacjom turnerskim, organizacjom kultury fizycznej związanym z działalnością socjaldemokracji niemieckiej i polskiej, polskim i niemieckim klubom sportowym, regionalnym bądź ogólnopolskim związkom sportowym, jeżeli miały siedzibę w Katowicach, sekcjom sportowym i turystycznym polskich i niemieckich i organizacji młodzieżowych oraz bractw strzeleckich, a także współcześnie funkcjonującym stowarzyszeniom, zrzeszeniom, organizacjom, sekcjom i klubom, które w swoich założeniach statutowych uwzględniają działalność na rzecz wychowania fizycznego, sportu i turystyki. Wśród haseł leksykonu nie mogło zabraknąć opisu obiektów sportowych, gdzie katowiczanie mogli podziwiać zmagania sportowców bądź uprawiać amatorsko wybrane dyscypliny.

Różnorodność opisywanych struktur organizacji sportowych i turystycznych sprawiła, że niemożliwe stało się ujednolicenie treści poszczególnych haseł. Chcąc jednak zawrzeć jak najwięcej informacji, starano się umieścić w każdym haśle takie informacje, jak: profil działania, data powstania, lata funkcjonowania, adres siedziby, działające sekcje, nazwiska wybitnych i zasłużonych sportowców, trenerów i działaczy, osiągnięcia medalowe (seniorów, juniorów i młodzieży) na najważniejszych imprezach sportowych, dorobek w poszczególnych dyscyplinach sportu.

Przy opracowaniu leksykonu korzystano z archiwaliów Archiwum Państwowego w Katowicach i jego oddziałów w Pszczynie i Gliwicach, Archiwum Miejskiego w Katowicach, Archiwum Kurii Archidiecezjalnej w Katowicach oraz zgromadzonych w Muzeum Historii Katowic, a także informacji zamieszczanych w prasie historycznej i współczesnej, okolicznościowych wydawnictwach jubileuszowych oraz literaturze naukowej i popularnonaukowej.

Antoni Steuer

autor koncepcji opracowania i treści haseł