H

 

HALA GIMNASTYCZNA przy SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 22 im. JULIUSZA SŁOWACKIEGO, zaprojektowana przez ►Emila i Georga Zillmanów, budowana w l. 1913–1914 (pow. 271 m²); służyła do prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego na poziomie szkoły podstawowej, a w 1914 także jako sala kinowa (zob. ►Kina w Załężu); była udostępniana organizacjom gimnastycznym: ►Männer Turn Verein, ►Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Załężu. W okresie I wojny światowej ulokowano w niej szpital dla żołnierzy, a w 1921 szpital dla powstańców śląskich (z kuchnią i salą ćwiczebną). Obecnie w hali prowadzone są zajęcia UKS ►„Sokół” 22.
AUM Katowice, zesp. 2, sygn. 558; J. Prażmowski: Szkolnictwo w województwie śląskim. Katowice 1936; https://pl-pl.facebook.com/sp22wKatowicach.

HALA SPORTOWA „BAILDON”, obiekt sportowy funkcjonujący w l. 1969–2003 na skrzyżowaniu ►ul. Żelaznej i Chorzowskiej w Katowicach; mógł pomieścić ok. 1,5 tys. widzów. Dzięki specyficznej architekturze (proj. Wojciech Zabłocki) hala była jednym z najbardziej charakterystycznych obiektów i rozpoznawalnych miejsc przy drodze z Chorzowa do Katowic. Zbudowana przez ►Hutę Baildon, wykorzystywana była m.in. przez KS ►„Baildon” Katowice. Organizowano tam imprezy sportowe (m.in. mecze koszykówki, siatkówki, MP w tenisie stołowym i kulturystyce, w 1987 MEJ w zapasach klasycznych) i imprezy muzyczne (Metalmania). W 1981 w hali odbyło się I Walne Zebranie Delegatów Województwa Katowickiego NSZZ „Solidarność”. Ostatnią ważną imprezą sportową w hali były 63. MP w tenisie stołowym (1995). W połączonym z halą budynku znajdował się ►Zespół Szkół Zawodowych Huty Baildon. W 1996 pęknięcie pod wpływem zalegającego śniegu jednej z pięćdziesięciu lin podtrzymujących dach i brak zabezpieczeń przeciwpożarowych (drewniane krzesełka) zapoczątkowały stopniową ruinę budynku. Po sądowym ogłoszeniu upadłości ►Huty Baildon (2001) z powodu braku funduszy na remont obiektu (2 mln zł) decyzją jego właściciela firmy Vox Industrie z Poznania w 2003 halę wyburzono.
M. Bulsa: Ulice i place Katowic. Katowice 2012.

HALA SPORTOWA 06 KLEOFAS, obiekt sportowy przy ►ul. Obroki 43; wybudowany w 1973, z ringiem, zapleczem socjalnym, administracyjnym, specjalistycznym, solarium; do 1 IX 1991 zarządzała nim dyrekcja ►kopalni „Kleofas” (służył bokserom GKS Katowice), następnie KS ►„06 Kleofas”. Przejęty przez Katowicki Holding Węglowy; w 2014 sprzedany miastu Katowice i wyburzony; jego miejsce zajął hipermarket.
A. Steuer: Ruch sportowy w Katowicach-Załężu (1895–1998). W: „Kronika Katowic”. T. 8. Katowice 1999.

HARCERSKA DRUŻYNA ŻEŃSKA im. KRÓLOWEJ JADWIGI, data zał. nieznana, funkcjonowała przy ►Szkole Podstawowej nr 22 w Załężu; na jej czele stała Maria Szironiówna. Sztandar (obecnie w zbiorach Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu) poświęcony 8 V 1932. Prowadziła m.in. sekcję teatralną (np. przedstawienie Zagroda Sobliowa). W 1937 do struktur drużyny został włączony zastęp organizacyjny „Las” przy ►Szkole Podstawowej nr 24, przemianowany na Drużynę Szkolną im. Królowej Jadwigi. Zastęp ten dzielił na podzastępy „Wiewiórki” i „Sarenki”, oddziały zuchów młodszych i starszych, które powstały w 1933 z inicjatywy nauczyciela Koska, w 1936 połączonych w gromadę liczącą 26 członków. W 1939 Harcerska Drużyna Żeńska liczyła 28 członków skupionych w 4 zastępach.
Kronika Szkoły Podstawowej nr 24; Harcerstwo śląskie. 1920–1930. Katowice 1931.

HEDA Georg (15 III 1868, Biała Prudnicka – 8 IV 1914, Załęska Hałda), nauczyciel, od 1893 kierownik ►szkoły w Załęskiej Hałdzie; zaprowadził ogródek szkolny z warzywnikiem (1906).
Kronika szkoły w Załęskiej Hałdzie. T. 1, wersja elektroniczna.

HEGENSCHEIDTA KOLONIA, osada robotnicza ►Huty Baildon, powstała ok. 1870 w miejscu ►Załęskiego Młyna, z inicjatywy ówczesnego właściciela huty – królewskiego radcy handlowego Wilhelma Hegenscheidta jako osiedle robotnicze na terenie Załęża przy ob. ul. W. Bogusławskiego. W 1890 zamieszkiwało ją 1053 mieszkańców. Na pocz. XX w. teren sporny między ►hutą Baildon i ►gminą Załęże.
Katowice. Środowisko, dzieje, kultura, język i społeczeństwo. Red. A. Barciak, E. Chojecka, S. Fertacz. T. 2. Katowice 2012.

HERBERTA ŚW. PLAC, główny plac na ►Osiedlu Witosa, powstał w l. 1997–1999; znajduje się tam duży głaz przywieziony z Strzegomia; w planach powstanie fontany w ramach budżetu obywatelskiego.
www.osiedlewitosa.katowice.pl/news.

HODOWLA ZWIERZĄT, dział gospodarki rolnej; w Załężu obejmował hodowlę (mleczną, mięsną, nabiałową): ►bydła rogatego, ►koni, ►owiec, ►trzody chlewnej, zwierząt domowych (►drób, ►gołębie pocztowe, ►króliki, ►kozy). Podstawowa gałąź rolnictwa – obok uprawy – w ►folwarkach, gospodarstwach chłopskich, chłopo-robotniczych; uboczna w zakładach pracy (Huta ►Baildon, kopalnia ►Kleofas). W ►Dworze w Załężu odbywały się licytacje bydła rogatego.
L. Musioł: Załęże. Monografia historyczna parafii św. Józefa w Stalinogrodzie-Załężu − maszynopis [1955]; „Goniec Śląski” 1924, nr 70.

HOHEN BERG zob. ►Wysoka Góra

HURTOWNIA SPOŻYWCÓW DLA ROLNICTWA I PRZEMYSŁU ODDZIAŁ W ZAŁĘŻU, zał. 1924, podlegała centrali we Wrześni, której członkowie (Franciszek Opieliński z Wrześni, Józef Madaliński z Wrześni, Jan Brzeski z Królewca, Stanisław Karłowski z Mystek) wywodzili się ze środowiska ziemiańskiego; prowadziła działalność handlową; siedziba mieściła się w budynku pocztowym przy ul. Mickiewicza (zob. ►ul. Gliwicka); prokurentem był Wacław Koniarski. Likwidacja nastąpiła w 1937.
APK, zesp. Rejestr Handlowy, sygn. 706.

 


LEKSYKON ZAŁĘSKI

WSTĘP

Leksykon załęski ma charakter popularny, będzie zawierać minimum 1500 haseł ujmujących okres od czasów zamierzchłych do współczesności. Granice terytorialne powstającego dzieła wyznaczają granice historyczne Załęża, różniące się od współczesnych. Dlatego wśród haseł uwzględniono struktury administracji terenowej, w obrębie których funkcjonowała miejscowość (dotyczące takich jednostek terytorialnych, jak: księstwo cieszyńskie, księstwo raciborskie, majorat mysłowicki, powiat bytomski i powiat katowicki), a także struktury administracji kościelnej (dekanaty), do których miejscowości należały.

W hasłach poruszono tematy: biograficzne, topograficzne, topograficzno-historyczne, historyczne, gospodarcze, wyznaniowe, kulturalno-oświatowe, omówiono zabytki i pomniki, struktury lecznictwa i kultury fizycznej, parę haseł poświęcono kulturze ludowej.

Notki biograficzne dotyczą wyłącznie osób nieżyjących, pochodzących z terenów historycznego Załęża, a także tam zamieszkałych bądź działających, rozsławiających je poza ich granicami, o ile o ich działalności zachowały się ślady w źródłach lub dostępnych opracowaniach. Było to jedyne kryterium, jakie zastosowano, stąd w leksykonie znalazły się osoby o różnych opcjach narodowych i różnych orientacjach politycznych (m.in. działacze lewicowi, przedstawiciele duchowieństwa, osoby konsekrowane, właściciele Załęża, działacze samorządowi, powstańcy śląscy, sportowcy, nauczyciele, przedstawiciele świata kultury, dyrektorzy zakładów pracy).

Ważną część leksykonu stanowią hasła topograficzne – zarówno z topografii urzędowej (dotyczą większości ulic Załęża i Załęskiej Hałdy, nazw osiedli i kolonii, miejsc historycznych), jak i z onomastyki ludowej. Pewna grupa haseł dotyczy wydarzeń historycznych, ich wpływu na dzieje Załęża (np. działalności Armii Radzieckiej w styczniu 1945, II wojny światowej, struktur ruchu oporu podczas okupacji, I wojny światowej, powstań śląskich, plebiscytu górnośląskiego, wojny trzydziestoletniej, wojen saskich, wielkiego kryzysu gospodarczego).

Duża grupa haseł dotyczy jednostek gospodarczych. W tej grupie znajdują się wszystkie kopalnie z szybami i polami górniczymi, huty, kuźnica i inne jednostki gospodarcze różnych branż. Pewna grupa haseł odnosi się do rzemiosła, usług i handlu – obejmuje opracowania dotyczące nazw branżowych (np. fryzjerstwo, kowalstwo, piekarstwo), rzemieślników wykonujących wybrane zawody (np. budowlańcy, piekarze, stolarze), a także niektórych hurtowni, sklepów i mających długoletnie tradycje restauracji. Nie pominięto również haseł związanych z rolnictwem (np. hodowla bydła, drobiu, koni, trzody oraz uprawa roślin użytkowych, ziemniaków i żyta).

Starając się uwzględnić wszystkie aspekty dziejów Załęża, opracowano też hasła związane z życiem parafialnym realizowanym w 3 istniejących kościołach (parafie, związki i stowarzyszenia kościelne, obiekty sakralne), edukacją przedszkolną, szkolną i pozaszkolną, lecznictwem (szpitale, ważniejsze przychodnie, apteki), kulturą fizyczną i turystyką (struktury i kluby sportowe).

Przy opracowaniu leksykonu korzystano z archiwaliów Archiwum Państwowego w Katowicach i jego oddziałów w Pszczynie i Gliwicach, Archiwum Miejskiego w Katowicach, Archiwum Kurii Archidiecezjalnej w Katowicach oraz zgromadzonych w Muzeum Historii Katowic, a także informacji zamieszczanych w prasie historycznej i współczesnej, okolicznościowych wydawnictwach jubileuszowych oraz literaturze naukowej i popularnonaukowej.

Antoni Steuer

autor koncepcji opracowania i treści haseł


 


wspolczesne-granice-zaleza

Współczesne granice Załęża