REGULAMIN PORZĄDKOWY
Muzeum Historii Katowic

 

Definicje:

 • Grupa zorganizowana – grupa osób chcących zwiedzić ekspozycje w muzeum licząca więcej niż 5 osób i reprezentowana we wszystkich sprawach formalnych (rezerwacja, płatność) przez jedną konkretną osobę.
 1. Informacje ogólne
  1. Regulamin ustala zasady pobytu zwiedzających i uczestników imprez w budynkach Muzeum Historii Katowic
  2. Obiekty muzeum otwarte są w godzinach i dniach ustalonych zarządzeniem dyrektora, aktualne informacje dostępne są na stronie internetowej, telefonicznie oraz bezpośrednio we właściwych oddziałach.
  3. Muzeum zastrzega sobie możliwość czasowego zamknięcia bądź ograniczenia dostępu do wystaw, o czym informuje we właściwych oddziałach lub na stronie internetowej.
  4. Na terenie obiektów muzeum dopuszczony jest wyłącznie ruch pieszy oraz wózków inwalidzkich
  5. Wszelkie osoby przebywające w muzeum zobowiązane są stosować się do poleceń pracowników muzeum oraz pracowników ochrony
  6. W oddziałach muzeum liczba jednorazowo przebywających osób nie może przekraczać limitu wynikającego z zasad bezpieczeństwa oraz p-poż. W sytuacji przekroczenia limitu pracownik muzeum lub pracownik ochrony może odmówić wstępu do muzeum.
  7. Osoba niepełnoletnia do 13 roku życia ma wstęp do muzeum wyłącznie pod opieką opiekuna faktycznego. Opiekun w pełni odpowiada za zachowanie i szkody wyrządzone przez osobę niepełnoletnią.
  8. W przypadku dzielenia grup osób niepełnoletnich z każdą jej częścią musi przebywać przynajmniej jeden opiekun.
  9. W Muzeum toalety są płatne. Opłaty dokonuje się gotówką w kasie. Z opłaty zwolnieni są zwiedzający wystawy i uczestnicy imprez organizowanych w muzeum.
  10. Na terenie muzeum obowiązuje zakaz palenia.
  11. Osoby pod wpływem alkoholu i/lub środków narkotycznych nie mogą przebywać na terenie muzeum. W razie wątpliwości co do stanu odwiedzającego decyzję podejmuje pracownik muzeum.
  12. Zabrania się wnoszenia na teren muzeum materiałów i przedmiotów niebezpiecznych takich jak:
   • pistolety, broń palna i inne urządzenia wystrzeliwujące pociski;
   • urządzenia do ogłuszania;
   • przedmioty z ostrym zakończeniem lub ostrą krawędzią;
   • narzędzia robocze;
   • tępe narzędzia;
   • materiały wybuchowe oraz substancje i urządzenia zapalające;
   • substancje radioaktywne lub oksydujące, środki wybielające;
   • środki trujące, jak spraye owadobójcze, substancje zakaźne lub niebezpieczne dla środowiska;
   • materiały i płyny o właściwościach żrących;
   • spraye służące samoobronie;
   • napoje alkoholowe.
  13. Na terenie muzeum znajdują się apteczki pierwszej pomocy.
  14. W muzeum funkcjonuje nieobowiązkowa, bezpłatna szatnia przeznaczona na rzeczy, których nie wolno wnosić na sale ekspozycyjne.
  15. W siedzibie Muzeum, ul. Szafranka 9, osoba korzystająca z szatni otrzymuje numerek, który zobowiązana jest zwrócić przy wydawaniu rzeczy. Kara za niezwrócenie wynosi 10 zł, płatna gotówką w kasie.
  16. Zabrania się wprowadzania zwierząt, zakaz nie dotyczy osób uprawnionych z psem przewodnikiem.
 2. Opłaty i rezerwacje
  1. Zwiedzanie wystaw jest płatne za wyjątkiem osób zwolnionych z opłaty oraz jednego dnia w tygodniu, w którym każdy zwiedzający zwolniony jest z opłaty za zwiedzanie. Dzień ten jest ustalony zarządzeniem dyrektora oddzielnie dla każdego oddziału muzeum. Aktualna informacja o dniu bezpłatnego zwiedzania znajduje się na stronie internetowej i w oddziałach.
  2. Ceny wstępów, wykaz osób zwolnionych z opłaty, przysługujące ulgi oraz wykaz programów rabatowych w których uczestniczy muzeum zawarte są w zarządzeniu dyrektora i ogłaszane na stronie internetowej i w oddziałach.
  3. Opłata za zwiedzanie upoważnia do jednorazowego zwiedzenia wszystkich dostępnych wystaw w oddziale na terenie którego opłata została uiszczona, niezwłocznie po transakcji bądź w przypadku płatności przelewowej w dniu zadeklarowanym w rezerwacji. Dopuszcza się możliwość wprowadzenia opłaty za zwiedzenie wybranej wystawy.
  4. Usługi świadczone przez muzeum oraz udział w imprezach na terenie muzeum mogą być płatne. Informacja dostępna jest na stronie internetowej lub we właściwych oddziałach.
  5. Płatność odbywa się w kasach oddziałów muzeum, gotówką wyłącznie w PLN.
  6. Grupy zorganizowane otrzymują jeden paragon fiskalny/fakturę.
  7. Za usługi świadczone przez Muzeum usługi grupy zorganizowane mogą dokonywać płatności przelewem na konto muzeum w formie przedpłaty. Kwota musi zostać zaksięgowana na koncie muzeum przed terminem zwiedzania/usługi. Przy płatności przelewem wymagana jest wcześniejsza rezerwacja zwiedzania wraz ze wskazaniem, że płatność będzie przelewowa. Ponadto wpłacający zobowiązany jest przesłać elektroniczne potwierdzenie przelewu na adres e-mailowy podany przez pracownika muzeum w trakcie rezerwacji.
  8. W razie niezrealizowania usługi opłaconej przelewowo z winy nabywcy, kwota pieniężna może być zwrócona na podstawie pisemnego podania z określeniem danych do przelewu.
  9. W Muzeum możliwa jest rezerwacja zwiedzania. Mogą ją dokonywać zwiedzający indywidualni chcący zwiedzić wystawę „Z dziejów Katowic” w siedzibie muzeum (ul. Szafranka 9) oraz grupy zorganizowane.
  10. Rezerwacji można dokonywać telefonicznie, poprzez pocztę elektroniczną natomiast w przypadku zwiedzania wystawy „Z dziejów Katowic” również poprzez internetowy system rezerwacji zwiedzania (http://ad-venture.pl/mhk/). Rezerwacja musi zostać potwierdzona przez pracownika Muzeum aby stać się skuteczną.
  11. Rezerwacja nie jest obowiązkowa jednak razie braku rezerwacji pracownicy muzeum mogą odmówić przyjęcia i obsłużenia osób.
  12. Rezerwacja zwiedzania dla grup zorganizowanych uwzględnia usługę oprowadzania.
  13. Indywidualni zwiedzający mają możliwość rezerwacji usługi oprowadzania po wystawach. Można jej dokonać najpóźniej na 4 dni przed planowaną wizytą i musi być potwierdzona przez pracownika muzeum.
  14. W uzasadnionych przypadkach muzeum zastrzega sobie zmianę terminu rezerwacji co komunikuje wykorzystując dane kontaktowe dobrowolnie podane przy rezerwacji.
  15. Muzeum wystawia faktury VAT w terminie do 2 tygodni od daty zwiedzania/usługi. Zastrzega sobie możliwość niewystawienia faktury na miejscu. Dane do faktury (nazwa, adres, NIP) należy przekazać pracownikowi na miejscu, poprzez e-mail bądź formularz w „systemie rezerwacji zwiedzania”.
 3. Fotografowanie/filmowanie
  1. Na salach ekspozycyjnych zezwala się na bezpłatne fotografowanie i/lub filmowanie lecz wyłącznie bez używania statywu oraz dodatkowych źródeł światła, w szczególności lamp błyskowych.
  2. Nagrane na ekspozycjach filmy oraz zrobione fotografie przeznaczone są wyłącznie do użytku osobistego w myśl art. 23 Ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych. Publiczne ich rozpowszechnianie, w tym w mediach społecznościowych jest nielegalne.
  3. Istnieje możliwość zorganizowania na terenie muzeum sesji zdjęciowej, płatnej dodatkowo gotówką w kasie zgodnie z cennikiem.
  4. Sesja zdjęciowa może odbywać się po wcześniejszym zgłoszeniu, przynajmniej na 1 dzień przed planowaną realizacją. Zgłoszenie musi zostać potwierdzone przez pracownika muzeum.
  5. Sesja zdjęciowa nie może trwać dłużej niż 30 minut (wliczając przygotowanie i przywrócenie).
  6. Wszelkie przedsięwzięcia mające cechy sesji zdjęciowej ale trwające ponad 30 minut wymagają wynajmu sali na podstawie odrębnej umowy.
  7. Kwestie komercyjnego wykorzystania zdjęć/nagrań poczynionych w muzeum wymagają odrębnej umowy
 4. Zwiedzanie
  1. Na sale ekspozycyjne zabronione jest wnoszenie:
   • parasoli
   • nakryć wierzchnich w okresie jesienno-zimowym
   • plecaków, walizek, torebek damskich o wymiarach większych niż 35 x 30 x 15 cm
   • statywów
   • żywności i napoi
   • szklanych butelek
   • wózków dziecięcych
   • sprzętu sportowego, turystycznego i rekreacyjnego
  2. Na każdej wystawie w muzeum jednorazowo może przebywać 15 osób. Na wybranych wystawach pracownik muzeum może ten limit zwiększyć do maksymalnie 30 osób.
  3. Na wystawę stałą „Z dziejów Katowic” wejście odbywa się co 30 minut.
  4. W trosce o komfort zwiedzania ostatnie wejście na wystawy odbywa się na 30 minut przed zamknięciem muzeum.
  5. Ekspozycje w muzeum zwiedzać mogą grupy zorganizowane i osoby indywidualne.
  6. Grupy zorganizowane obligatoryjnie wykupują usługę oprowadzania. W razie niedostępności przewodnika pracownik muzeum może zezwolić grupie na zwiedzanie bez oprowadzania.
  7. Przewodnik oprowadzający po wystawach posiada identyfikator w widocznym miejscu.
  8. Zabrania się prowadzenia rozmów telefonicznych na salach wystawienniczych muzeum
  9. Zabrania się dotykania eksponatów na wystawach.
  10. Zabrania się przekraczanie barierek, odgradzających słupków i sznurów znajdujących się na ekspozycjach.
  11. Zabrania się fotografowania przy użyciu lampy błyskowej, z zastrzeżeniem pkt. 3.3
 5. Uwagi końcowe
  1. Fakt dokonania opłaty czy rezerwacji zwiedzania wiąże się z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu.
  2. Wszelkie skargi i wnioski można przedłożyć:
   • ustnie do protokołu lub pisemnie w sekretariacie muzeum, ul. Szafranka 9,
   • listownie na adres: Muzeum Historii Katowic, ul. ks. J. Szafranka 9, 40-025 KATOWICE
  3. Skargi bądź wnioski anonimowe, nieopatrzone własnoręcznym podpisem nie będą rozpatrywane.
  4. W przypadku naruszenia zasad niniejszego regulaminu pracownik muzeum bądź pracownik ochrony poucza osobę, a w razie dalszego łamania regulaminu ma prawo wyproszenia takiej osoby bez prawa do zwrotu wniesionych w muzeum opłat.
  5. Pracownik muzeum lub pracownik ochrony ma prawo wezwać służby porządkowe, w tym policję w razie niezastosowania się do polecenia opuszczenia muzeum.
  6. Regulamin obowiązuje od 25 marca 2016 r.