Klauzula informacyjna

25 maja 2018 r. zaczęło obowiązywać rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tj. RODO).

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia RODO informujemy Państwa, iż:

 1. Administratorem danych jest Muzeum Historii Katowic, ul. Ks. J. Szafranka 9, 40-025 Katowice, NIP: 954 18 37 524, REGON: 001051241, wpisane do Rejestru Instytucji Kultury pod nr RiK/K-ce/M/6/94 prowadzony przez Urząd Miasta Katowice.
 2. Państwa dane osobowe zbierane są w celu realizacji zadań określonych w zapisach Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
 3. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu:
  1. art. 6 pkt 1 lit. a) RODO - oznacza to, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie otrzymanej zgody,
  2. art.6 pkt 1 lit. b) RODO - oznacza to, że przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań przed jej zawarciem, na otrzymane żądanie,
  3. art.6 pkt 1 lit. c) RODO - oznacza to, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu wypełnienia obowiązku prawnego,
  4. art.6 pkt 1 lit. f) RODO - oznacza to, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów, o których zawsze informujemy.

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie innych przepisów szczegółowych, takich jak Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora danych polegają na oferowaniu zwiedzającym Muzeum: wystaw, wykładów historycznych, koncertów oraz innych wydarzeń, które przyczyniają się do zwiększenia promocji działań artystycznych, edukacyjnych i rozpowszechniania kultury.

 1. Dane osobowe zbierane są dobrowolnie przez Administratora danych na podstawie zgody.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez:
  1. kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Muzeum Historii Katowic, ul. Ks. J. Szafranka 9, 40-025 Katowice.
  2. kontakt e-mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  3. kontakt telefoniczny: tel.: 32 258 18 10 w. 114
 3. Dane udostępnione przez Państwo nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa
 4. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 5. Dane osobowe pozyskiwane przez Administratora danych nie będą podlegały profilowaniu. Administrator danych nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji w przetwarzaniu danych osobowych.
 6. Osobie, której dane osobowe przetwarzane są przez Administratora danych, przysługuję prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Dane osobowe będą przechowywane do momentu:
  1. przedawnienia roszczeń,
  2. wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych osobowych wynikających z przepisów prawa,
  3. w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda (prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie),
  4. w zakresie marketingu bezpośredniego, do czasu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tym celu.
 8. Prawa osób, których dane osobowe przetwarza Administrator, przysługują następujące prawa:
  1. prawo dostępu do danych osobowych,
  2. prawo do sprostowania (tj. poprawienia) danych osobowych,
  3. prawo do usunięcia danych osobowych (tzw. "prawo do bycia zapomnianym"),
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  5. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
  6. prawo do przenoszenia danych osobowych do innego administratora danych.
 9. Administrator danych przetwarzający dane osobowe stosuję środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych - Plik do pobrania

W przypadku wyrażanie zgody na przetwarzanie danych osobowych, prosimy o dostarczenie podpisanej zgody osobiście do Działu Naukowo-Oświatowego MHK lub przesłać dokument w formie skanu na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Monitoring wizyjny

Na terenie Muzeum Historii Katowic zainstalowany jest system monitoringu wizyjnego. Administratorem danych wizyjnych jest Muzeum Historii Katowic.

System monitoringu wizyjnego zainstalowany jest w związku z wypełnieniem prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i mienia jednostki.

Nagrania wizyjne Administrator przetwarza wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane i przechowuje przez okres do 30 dni od dnia nagrania.

W przypadku, w którym nagrania wizyjne stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator powziął przesłanki, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, okres ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Po tym czasie dane uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe, podlegają automatycznemu usunięciu, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.

W zakresie monitoringu wizyjnego szczegółowych informacji udziela Inspektor Ochrony Danych. Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 222 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r.poz. 917).


Inspektor Ochrony Danych

Administratorem danych jest Muzeum Historii Katowic, 40-025 Katowice, ul. Ks. J. Szafranka 9,
NIP: 954 18 37 524, REGON: 001051241, wpisane do Rejestru Instytucji Kultury pod nr RiK/K-ce/M/6/94

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez:

 • kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Małgorzata Wojewoda, Muzeum Historii Katowic, 40-025 Katowice, ul. Ks. J. Szafranka 9
 • kontakt e-mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • kontakt telefoniczny: 32 256 18 10 w. 114

Organ nadzorczy

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa
tel. 22 531 03 00
fax. 22 531 03 01 godziny pracy urzędu: 8.00 - 16.00
kontakt e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
kontakt telefoniczny - Infolinia: 606-950-000 (czynna w dni robocze: 10.00 - 13.00)